Akademie Sithů Wiki
Advertisement

Manuál vzhledu je příručka, která vám pomůže při upravování vzhledu stránek a článků, aby se dosáhli nějak jednotné verze, ale především větší kvality článků.

Struktura článků[]

Každý článek by měl být správně strukturován v nějakém logickém pořadí. Pomáhá to také při jeho následující editaci a přehlednosti jeho kódu.

 1. Údržbářské šablony(nekompletní článek, neuspořádaný článek, apod.)
 2. Infobox
 3. Hlavní článek
  1. Citace
  2. Obrázky
  3. Strukturovaný obsah (nadpisy, podnapisy)
 4. Za scénou
 5. Výskyt
 6. Zdroje
 7. Poznámky a odkazy
 8. Příbuzné
 9. Externí odkazy
 10. Kategorie

Samozřejmě není nutné, aby článek obsahoval všechny body struktury. Samozřejmostí je hlavní článek a infobox, pokud je k dispozici. Obrázky se snažte umisťovat vhodně a v rozumné velikosti, stejně jako se nesnažit citovat každý malý odstavec.

Struktura specifického druhu článků[]

Některé články jsou nějakým zpsůobem specificky zaměřené - například články o charakterech, planetách, lodích apod. . I zde je vhodné používat společnou strukturu, což usnadní orientaci v různých článcích.

Články o charakterech[]

 1. Biografie
 2. Osobnost a vlastnosti
 3. Síly a schopnosti
 4. Vybavení (lze zaměřit i na specifické druh vybavení)

Články o planetách[]

 1. Popis
 2. Historie
 3. Obyvatelé
 4. Lokace

Lodě a vozidla[]

Zde jsou dvě možnosti pro obecný typ vozidel:

 1. Charakteristika
 2. Role
 3. Historie

Pro specifické vozidlo:

 1. Popis
 2. Historie
 3. Velitelé a posádka

Výskyty a zdroje[]

V případě výskytu charakteru lze úvěst jakýkoliv důvěryhodný zdroj, kde se charakter objevil(od výcviku, příběh až po knihy, filmy) s pokud možno přesným a celý názvem. Neškodí občas připsat poznámku, zda se jedná o první výskyt, či zda byla postava pouze okrajově zmíněna a podobně.

Uvádějí se zdroje, které jsou věnovány především informování o onémpředmětu článku a jemu podobných věcí - tedy na mysli jsou různé encyklopedie, průvodci, dokumentární díla a vše tomu podobné. Kniha jako samotná je považována za výskyt charakteru a ne za zdroj !

Odkazování v článcích[]

Prakticky v každém článku budete odkazovat na jiné stránky v rámci wiki. Nesnažte se na jednu stránku v rámci jednoho článku odkazovat na každém pátém řádku, kde je zmíněna - u malých článků postačí jeden odkaz, u větších to vhodně rozčleňte - maximálně jeden odkaz na tutéž stránku ve viditelném obsahu článku.

Pokud v některém článku částečně popisujete technologii, osobu, jednotku, která má vlastní článek, v němž je popsána mnohem obsáhleji, využijte šablonu Hlavni. Její využití je jednoduché, například - pokud odkazujete na stránku o na blaster DL-55 zapíšete šablonu takto -

{{Hlavni|DL-55}}

, tedy jako parametr vložíte název stránky, kam odkazujete.

Pojmenovávání článků[]

Zde je seznam několika pravidel, které je vhodné dodržovat při pojmenovávání článků na naší wiki.

 • Je doporučeno pojmenovávat články v jednotném čísle
 • Při pojmenovávání charakterů se zdržte veškerých jejich titulů a hodností(převážně vojenských, ale také politických), jedinou výjimku tvoří titul Darth u sithských lordů, jež je považován za součást jejich jména
  • Pokud byl charakter známý pod více jmény, tak se snažte zvolit jeho skutečné jméno nebo to nejznámější, ale v obouch případech založte stránky s ostatními jmény a umístěte tam přesměrování, jež se tvoří následovně
   #REDIRECT: [[Stránka kam přesměrováváte]]

Užívání #[]

Snažte se vyhnout užívání #, protože by to mohlo být špatně pochopeno systémem wikipedie. Tento znak se totiž využívání při odkazování na určitou sekci stránky, kdy se přidá za název stránky a za něj se napíše název sekce(většinou nadpis). Pokud se tento znak vyskytuje v názvech knih, komiksů a jiném, tak je zvykem jej ve wiki vynechávat.

Velká a malá písmena v názvech článků[]

První písmeno vždy pište velké, je to mnohem lepší pro vnitřní systém wiki, na němž je založena. Je nutno zmínit, že wiki nevadí jestli napíšete první malé nebo velké, vždy nalezne stejný článek. To však neplatí už v případě dalších velkých písmen, kde se snažte zachovávat běžné konvence - tedy jména osob pište, jak jsou běžná (Han Solo, Luke Skywalker), zatímco běžná slova začínejte malými - Hvězdný křižník třídy Victory (na začátku velké písmeno a poté až u názvu třídy). Vyjímku lze užívat u názvů skupin, které je vhodné v názvech rozepsat, zároveň nezapomeňte vytvořit přesměrování i ze zkratky názvu skupiny, jež se běžně používá.

U vesmírných lodí a vozidel při označování třídy používejte velká písmema, př. YT-3000, MC80 apod., ale například ISD je zkratka ! V tomto případě by měl název Hvězdý destruktor třídy Imperial II, i proto, že ISD mohlo zkracovat více destruktorů s podobnými jmény(třídy Imperious, Interdictor).

Užívání speciálních znaků[]

Je dobré se v názvech stránek vyvarovat některých speciálních znaků, které má wiki zarezervované pro jiné účely. Jedná se především o znaky

| * & + {} [] 

, jež se využívají k příkazům tabulek, přesměrovávní, vkládání šablon apod. .

Nadpisy[]

Pro nadpisy se používá oboustranného == okolo samotného nadpisu. V případě vnořených nadpisů se používá větší počet rovnítek - ten však musí být shodný na obou stranách nadpisu(nejjednodušší je používat pomocná tlačítka v hlavičce editoru stránek). Takto vytvářené nadpisy samy o sobě vytvářejí a strukturují Obsah, který je vždy v horních částech stránky. Je dobré držet se několika běžných konvencí při psaní nadpisů:

 • První písmeno nadpisu psát velké a případně slov, které se tak mají psát(jména, názvy apod.)
 • Vyhněte se vytváření odkazů a dalšího formátování v nadpisech(vkládání obrázků apod.)
 • Snažte se nepřehánět s počtem podnadpisů, méně je někdy více

Jazyk a jeho užití[]

Vzhledem k tomu, že tato wiki je vytvořená v českém jazyce, tak i tento jazyk je pro ní výhradním. Články se snažte tedy psát spisovnou češtinou a to pokud možno v minulém čase - protože články zde jsou chápány jako historické záznamy, tedy věci, které byly.

Přejímání anglických názvů a počešťování[]

Protože svět Star Wars nevznikl v češtině, ale v angličitně, tak tomu odpovídá i velká většina názvů lodí, technologií apod. . Zde je proto nejvhodnější stanovit hranice, co překládat a co ne. Zde je seznam věcí, které by se neměly překládat, tedy záchovat svůj původní - anglický tvar

 • Jména lodí (Millenium Falcon, Jade Sabre)

A zde věci, které je vhodné překládat:

 • Třída lodí (destroyer - destruktor, cruiser - křižník, freighter - frachťák, apod.)

Velká písmena[]

Galaxie, systémy, sektory[]

Pokud v textu zmiňujeme galaxii, systémy nebo sektory, tak se u nich vždy snažíme psát malá písmena. Toho se snažme držet, pokud oficiální pojmenování z kanonických děl neřekne jinak.

Př.. Corelliánský sektor a Corelliánský systém, vyjímkou je Korporátní Sektor.

Jedi, Sith[]

Pokud mluvíme o Jedim nebo Sithovi, tak vždy píšeme první písmeno velké. Jedná se totiž o metonyma, jež referují k "členu Řádu Jedi" nebo "členu Řádu Sithů(Sithskému Řádu)".

Síla[]

Síla je ve světě Star Wars názvem a proto se vždy píše s velkým S. Je totiž potřeby odlišit sílu a Sílu, kdy v prvním případě mluvíme o síle fyzické a ne Síle, jíž užívají Jediové nebo Sithové. V případě světlé a temné strany je doporučena používat malá písmena, což se děje i vě většině oficiálních zdrojů, tudíž Anakin propadl temné straně a ne Temné Straně.

Rebel a Imperiál[]

Pokud je užíváme jako přídavná jména a vztahujeme je k Rebelské Alianci a Galaktickému Impériu, tak je vždy píšeme s prvním písmenem velkým. Příkladem budiž: "Narazili jsem na Imperiální základnu na ..." nebo "Pane, zajali jsem Rebelskou loď.". Stejně tak činíme v případě podstatných jmen - "Utočí na nás Rebelové !" či "Nakopu každého Imperiála do ... ".

Citace[]

I při používání citací by se měla dodržovat jistá pravidla, která zaručují slušný vzhled citátů.

 • Pokud se cituje jedna osoba, tak se šablona pro citát používá jednoduše a v píše se text(bez jakéhokoliv formátování !) a poté, kdo a při jaké příležitosti jej pronesl, zde je vhodné odkazovat na osobu, jež jej pronesla, či ke které byl pronesen. Lze odkazovat i na místa, kde byl citát pronesen apod.
 • V případě citace krátkého rozhovoru je potřeba oddělit od sebe jednotlivé fráze obou řečníků. Pro tento případ mezi ně vložte tyto formátovací znaky ''"<br>"'' - slovně tedy zakončení bloku kurzívy, zavírací uvozovky, odřádkování, otevírací uvozovky a zahájení bloku kurzívy. Do kolonky pro autora poté popište, kdo jsou autoři diskuze, případně při jaké příležitosti.
 • Pro více jak dva řečníky je potřeba použít šablonu pro dialog.

Jednotky míry[]

Pokud popisujeme vzdálenosti, velikosti a váhy, tak využíváme běžné metrické soustavy, případně jednodky, které byli zavedeny v samotném Star Wars univerzu.

Poznámka[]

Většina konvencí byla převzata z anglické Wookiepedie.

Advertisement